Asociatia de Marketing a Studentilor din Romania, sediul în București, str. Pictor Stefan Dimitrescu nr. 65, București, organizeaza, in baza Ordinului Nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizi iilor în cadrul proiectelor cu finantare europeană implementate în parteneriat, elaborată în conformitate cu prevederile art. 8 În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din două sau mai multe entită i juridice fără calitatea de autoritate contractantă, în situa ia în care nu sunt îndeplinite condi iile de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările i completările ulterioare, se vor respecta, pentru atribuirea contractelor de achizi ie, prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 , in beneficiul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studentilor si al competitivitatii noilor intreprinderi din Romania, in conditiile unui acces la piata fortei de munca sustenabil si flexibil (FutureBiz) cod SMIS 141244, in urmatoarele condiții:
– Valoarea estimata maxima a achizitiei: 709.060,15 lei, fara TVA; Valoarea contractului nu poate fi ajustata.
– Modalitatea de achizitie: Procedura competitiva organizata in baza Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016
– Termen limita de transmitere a ofertelor: 27.04.2022 , ora 12:00.
– Modalitatea si locul de transmitere a ofertelor: oferta si toate documentele solicitate, insotite de scrisoarea de inaintare vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant imputernicit, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. In cel din urma caz, se va prezenta o imputernicire legala semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent.Ofertele vor fi transmise pe email la adresa:
– Tipul si durata contractului: Durata contractului va fi de la data semnării contractului pana la cel tarziu 30.06.2022.